Home | Historia | Galeria | Media | Aktualności | Kontakt

Proces:


1. 3. 1. Proces centralizacji i decentralizacji:

Górnictwo Węgla kamiennego w okresie powojennym stanęło przed wieloma problemami natury organizacyjnej, technicznej a także społecznej. Wiele czynników zadecydowało o rozwoju przemysłu węglowego, decydując o jego obrazie nie tylko w okresie powojennym, ale właściwie do roku 1989.

Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe w roku 1945 weszło w skład obszarów należących do Polski. W lipcu tego roku polskie władze górnicze przejęły cztery kopalnie w Wałbrzychu: Julia (od 1946 Biały Kamień, od 1950 r. Thorez), Melchior (od 1946 Mieszko), Victoria oraz Wałbrzych (od 1946 Bolesław Chrobry) wraz z zakładowymi cegielniami, tartakami, koksowniami i majątkami leśno-rolnymi. Kopalnie Wałbrzych, Victoria i Thorez wraz z szeregiem zakładów podlegały zarządowi Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu i stanowiły poszczególne, zintegrowane zespoły. Zespolenie kopalń i znajdujących się w pobliżu elektrowni czy innych zakładów miało na celu poprawę rentowności i zapewnienie zbytu produktów.

Zarządzanie kopalniami zostało scentralizowane w dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z siedzibą w Wałbrzychu.

Już w 1945 przekazano fabrykę maszyn górniczych do Zjednoczenia Maszyn i Sprzętu Górniczego, lasy przekazano pod zarząd Dyrekcji Lasów Państwowych. W 1949 roku majątki rolne przekazano Ministerstwu Rolnictwa, a tartaki przykopalniane Centrali Dostaw Drzewnych. W 1950 roku Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego przejął wszystkie wałbrzyskie koksownie, brykietownię i fabrykę kwasu siarkowego.

W dniu 1 stycznia 1951 roku nastąpił proces decentralizacji Zjednoczenia, przekazywano uprawnienia kopalniom, które uzyskały status samodzielnych przedsiębiorstw. Zjednoczenie stało się jednostką budżetową mającą koordynować, kontrolować i nadzorować pracę podległych mu kopalń.

Struktura organizacyjna wałbrzyskiego górnictwa wykształciła się w latach 1945-1950 i właściwie przetrwała do lat siedemdziesiątych. Zmiany wprowadzane były w 1950, kiedy przemianowano kopalnię Biały Kamień na kopalnię Thorez i w roku 1964 gdy połączono kopalnię Bolesław Chrobry i kopalnię Mieszko w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą WKWK Wałbrzych. Ostatnie zmiany organizacyjne przypadły na lata 1976-1977, kiedy to w strukturę Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego włączono, na prawach zakładów, należące wcześniej do innych zjednoczeń przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych, Elektrociepłownię Victoria i Dolnośląski Zakład Gospodarki Materiałowej.
przycisk1 Biedaszyby przycisk2 biedaszyby przycisk3 biedaszyby przycisk4 biedaszyby przycisk5 biedaszyby przycisk6 biedaszyby

Created by: DragonArt